تعمیر فلزیاب 09101842930

تعمیر فلزیاب

تعمیر فلزیاب فلزیاب، یک دستگاه الکترونیکی است که برای شناسایی فلزهای مختلف در زمین استفاده می شود. این دستگاه با استفاده از میدان الکترومغناطیسی، به دنبال اختلافات در خصوصیات مغناطیسی و الکتریکی مواد مختلف در زمین می گردد. تعمیر فلزیاب یک فرایند پیچیده است که نیازمند دانش و تجربه کافی در زمینه الکترونیکی و مکانیکی…

Read More